ร่วมงานกับเรา

1 เจ้าหน้าที่บุคคล
1) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4) มีความรู้ด้านแรงงาน อบรม สวัสดิการ ประกันสังคม เงินเดือน/Payroll
5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

2 เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
1) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปีี
3) ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4) ผ่านการอบรม / มีใบประกาศ จป.วิชาชีพ

3 เจ้าหน้าที่โฆษณาเว็บไซต์
1) วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4) มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
5) มีทัศนคติในการทำงานด้านการขาย และ ชอบงานบริการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Google Adwords

4 เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ นสพ.
1) วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
3) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4) สามารถทำงานเป็นกะได้
5) ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop Indesign, Photo Shop ได้ดี

5 เจ้าหน้าที่ธุรการโฆษณา
1) วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) ชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
5) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี , มีความขยัน อดทน เสียสละ , รักการบริการ
6) มีความกระตือรือร้น , ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
7) สามารถสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี , มีทักษะในการแนะนำ
8) สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6 ช่างไฟฟ้า / ช่างแอร์
1) วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
3) ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

7 ช่างสี (รถยนต์)
1) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สาขาช่างยนต์หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2) เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
3) ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

8 พนักงานรักษาความสะอาด
1) วุฒิ ป.4 ขึ้นไป
2) เพศหญิงอายุไม่เกิน 40 ปี

** ทุกตำแหน่งถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติพร้อมหลักฐานสำเนาการศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานทางทหาร (เพศชาย), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี), รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
ส่งมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็มเอสเอส โปรดักชั่น จำกัด เลขที่ 322 ซอยรังสิต – ปทุมธานี 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 02 5673711
keyboard_arrow_up