งานวันคนพิการสากล จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10  มกราคม  2562  นายวรพจน์  แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจำปี 2561  โดยมี นางสุดา สุหลง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย  นางกำไร มีเจริญ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดฉะเชิงเทรา  หัวหน้าส่วนราชการ คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 500  คน  เข้าร่วมงาน ที่ห้องเทพราช   โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา   
          สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์   สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการจัดงานวันคนพิการสากลได้กำหนดประเด็นหลักในการจัดงานวันคนพิการสากล   เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นหลักขององค์การสหประชาชาติดังกล่าว ในหัวข้อ การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม ” และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”   สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากล ปี 2561 ในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การอ่านสาส์นวันคนพิการ ประจำปี 2561 , การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคคลสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ องค์กรคนพิการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม สถานประกอบการที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการและมีผลการจ้างงานคนพิการดีเด่น , การร้องเพลงจากผู้มีบัตรแสดงความสามารถ ,กิจกรรมการแสดงของเด็กพิการ กิจกรรมการแสดงของผู้แทนคนพิการ การจับฉลากผู้โชคดีและมอบของขวัญของรางวัลแก่ผู้โชคดี  นิทรรศการและเผยแพร่ผลงานของคนพิการ และการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up