ร.ร.วัดสัมปทวนจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

เมื่อเวลา 10.00 น.  วันที่ 11 มกราคม  2562   ดร.กิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา   เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเสริมทักษาพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2562  พร้อมด้วย   นายสุเทพ จันทร์ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) อ.เมืองฉะเชิงเทรา
              สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการแสดงของนักเรียน จับฉลากมอบของขวัญของรางวัลให้นักเรียน และมีกิจกรรมฐานกลุ่มสาระ 8 ฐาน ทุกระดับชั้น ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและส่งเสริมทักษาประสบการณ์   โดย ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) เป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเป็นนโยบายการบริหารงานที่สำคัญที่สุด  เนื่องจากเยาวชนที่ดีก็จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพได้ 
              ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเสริมทักษาพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง ได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุตรหลาน เอาใจใส่และเลี้ยงดูด้วยความรัก สร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งอีกด้วย


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up