กีฬาสีสาธิต ร.ร.สาธิต ม.ราชภัฏราชนครินทร์

.ขบวนพาเหรดที่ประกอบไปด้วยวงดุริยางค์ ของโรงรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร นักเรียนผู้ถือป้ายของสถาบัน เชียร์ลีดเดอร์ นักกีฬา และกองเชียร์ ของแต่ละคณะสี ซึ่งทั้งหมดเป็นนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำลังเข้าสู่สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสาธิต ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 11 ม.ค.2562  โดยมีดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครู-อาจารย์  นักเรียนและผู้ปกครอง ตั้งแต่ระดับบริบาล ไปจนถึงระดับปฐมศึกษาปีที่ 6 รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยผศ.สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ กล่าวว่า นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อเป็นการปลูกฝังในเรื่องของทักษะ ในการใช้ชีวิตประจําวันในการช่วยเหลือตนเอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข กีฬาจึงเป็น ส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนได้ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งยังฝึกให้นักเรียนมีวินัย รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีความ สามัคคี และมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดโครงการกีฬาสีสาธิต ประจําปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ สร้าง ความสามัคคีและปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนทั้งยังส่งเสริมให้เกิดสัมพันธไมตรีระหว่างบ้าน กับโรงเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน สังคม และด้านสติปัญญา รวมไปถึงเพื่อสร้างความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี มีน้ําใจช่วยเหลือ และรู้จักการปฏิบัติตามกติกา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาสีสาธิตฯ นี้ มีการแข่งขันทั้งหมด 5 รายการ ได้แก่ ฟุตซอล เปตอง เทเบิล เทนนิส กรีฑา และชักเย่อ นอกจากนี้ เนื่องจากมีกําหนดการจัดกิจกรรมใกล้กับวันเด็กแห่งชาติ  ทางโรงเรียนจึงได้รับความ อนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก อาหาร และเครื่องดื่ม จากชมรมผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อีกด้วย


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up