ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จัดงาน “ Ben 2 Academic Fair 2018”

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ได้จัดงานนิทรรศการและงานเวทีศักยภาพผู้เรียน Ben 2 Academic Fair 2018”ขึ้น โดยมีนายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ร่วมด้วย คณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                  สำหรับการจัดงานนิทรรศการและงานเวทีศักยภาพผู้เรียน Ben 2 Academic Fair 2018”ในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ ภายใต้ชื่องาน นิทรรศการและงานเวทีศักยภาพผู้เรียน สู่มติการพัฒนาคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  โดยการจัดกิจกรรมนิทรรศการดังกล่าวโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (OBECQA) เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ร่วมดำเนินการกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 2,014 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน จึงทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ สำหรับรูปแบบในการจัดงานกิจกรรมนำเสนอการบูรณาการเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา ประกอบด้วย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “โรงเรียนสุจริตขยันมีประโยชน์” /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “ของดีเมืองแปดริ้ว” /ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “พัฒนาทักษะชีวิตด้วยจิตสาธารณะ” /ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “เส้นทางสู่อาชีพที่ต้องการ AEC และ AEC” รวมทั้งกิจกรรมนำเสนอผลงาน IS ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4 อีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up