จ.ฉะเชิงเทราเปิดลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ฯ (พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเก่า) ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน โดยมีนายประสงค์  คงเคารพธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เครือข่ายทางวัฒนธรรม  ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
           ภายในงานมีการแสดงชุด พิพิธภัณฑ์ลื่อเลื่องเมืองแปดริ้ว จากโรงเรียนดัดดรุณี การแสดงหุ่นละครคน ชุดหลวงพ่อโสธร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นจากโรงเรียนและชมรมต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา   เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้ศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา กำหนดจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ตามโครงการดังกล่าวจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การจัดฐานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา ฐานการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ฐานผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานอาหารไทย และนำชมพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย 
          ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มีจุดเน้นการดำเนินงานในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีของประชาชน ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตำหนักกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานสำคัญที่มีบทบาทบนเส้นทางประวัติศาสตร์ของเมืองฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทราให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่สร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up