พิธีทำบุญเปิดแพรคลุมป้ายจารึก โรงเรียนราชินีมูลนิธิ จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารสุทธศิริโสภา โรงเรียนราชินีมูลนิธิ ตั้งอยู่เลขที่ 903 หมู่ 2 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้มีพิธีทำบุญเปิดแพรคลุมป้ายจารึกโรงเรียนราชินีมูลนิธิ โดยมีศาตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ ประธานราชินีมูลนิธิ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมด้วย นางจารุรัตน์ ตู้จินดา ผู้จัดการโรงเรียนราชินีมูลนิธิ ดร.เพลินพักตร์ เทศน้อย ผอ.โรงเรียนราชินีมูลนิธิ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีดังกล่าว จากนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรมและพระสงฆ์เจิมป้ายจารึกฯ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธี

               โดยโรงเรียนราชินีมูลนิธิ ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตร English Program ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ. ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษจากคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ควบคู่กับหลักสูตร Cambridge จากประเทศอังกฤษในปีการศึกษา 2562 รับนักเรียนประจำหญิงล้วน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และจะขยายต่อไปปีละชั้น จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สำหรับวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้สมัครเป็นนักเรียนหญิงอายุตั้งแต่ 11 -16 ปี และจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 

               สืบเนื่องจากโรงเรียนราชินีมูลนิธิเป็นโรงเรียนแห่งที่ 3 ในเครือราชินีมูลนิธิ ซึ่งก่อตั้งโดยสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ต่อจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบน โรงเรียนนี้มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการใช้ภาษาเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาตามความถนัดของนักเรียน ปลูกฝังกริยามารยาทในการดำรงตนและการเข้าสังคม ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบฉบับของโรงเรียนราชินีและราชินีบน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ การดูแลเอาใจใส่ของคุณครู ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตนอกเวลาเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆที่มุ่งเน้นการให้โอกาส สำหรับการใช้ทักษะสำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 เสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและปลูกฝังจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคมและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมโลกในอนาคต  ทั้งนี้สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 038-088292 ,086-4128474 ในวันและเวลาราชการ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up