ร.ร.วัดดอนทองเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดดอนทองจัดกิจกรรม 6สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยนายพงศ์พันธ์ สุขพงษ์ไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง พร้อมด้วยคณะครู  นำเดินนักเรียนเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562  โดยเริ่มตั้งขบวนเดินรณรงค์จากโรงเรียนวัดดอนทอง เดินขบวนไปตามหมู่บ้าน ชุมชน และรอบตลาดดอนทอง โดยมีประชาชนตลอดสองข้างให้ความสนใจกับกิจกรรมเดินรณรงค์เป็นอย่างดี
            นายพงศ์พันธ์ สุขพงษ์ไทย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง เปิดเผยว่า  สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ในโรงเรียนทุกพื้นที่ เพื่อให้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารและครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในทุกพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครอง   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายอย่างแท้จริง อีกทั้งเล็งเห็นว่าโรงเรียนถือเป็นสถาบันทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับแบบแผน การขัดเกลา การถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรมการอบรมให้เป็นพลเมืองดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ให้ครู อาจารย์ถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง ไปยังนักเรียนผ่านกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย ซึ่งมีขั้นตอน และกระบวนการการดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม แล้วขยายผลต่อสมาชิกในครอบครัว และชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 
           สำหรับกระบวนการการดำเนินกิจกรรม ทั้ง 6 สัปดาห์ ประกอบด้วย สัปดาห์ที่ 1 เป็นตัวอย่าง สร้างความตระหนัก สัปดาห์ที่ 2 ให้รู้จัก การใช้สิทธิ์ สัปดาห์ที่ 3 แสดง สาธิต จัดกิจกรรม สัปดาห์ที่ 4 นำความรู้ สู่ครอบครัว สัปดาห์ที่ 5 สำรวจทั่ว ในชุมชน และสัปดาห์ที่ 6 สังเกตการณ์และรายงานผล       
        ทั้งนี้โรงเรียนวัดดอนทองที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนจัดทำแผ่นป้ายรณรงค์การหาเสียงเพื่อประชาธิปไตย และแต่งเพลงประชาธิปไตยเต็มใบกับเพลงเลือกคนดีเข้าสภา  รวมทั้งจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่  24 มีนาคม 2562 ในวันนี้. 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up