กกต.ฉะเชิงเทรา จัดสัมมนาประกาศเจตจำนงทางการเมือง

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 8 มี.ค. 62  นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง พร้อมนำนักการเมือง ตัวแทนพรรค สมาชิกพรรคการเมืองในจังหวัด ตัวแทนส่วนราชการในจังหวัด  ผู้แทนองค์กรเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง และและดีเจประชาธิปไตย  ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา             

             นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นทางในการกำกับ กติกา ของการคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารประเทศ  ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการเปิดเผยนโยบายสาธารณะต่อประชาชน  การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้  ซึ่งเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองและนักการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้นักการเมืองมีการทุจริตที่ลดลงอย่างเป็นรูปประธรรม และเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น           

             สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จึงได้ดำเนินการให้พรรคการเมืองได้มีการประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง เพื่อประกาศเผยแพร่เจตจำนงดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ และตรวจสอบการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พรรคการเมืองมีการประกาศการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งให้นักการเมืองในทุกระดับ ตัวแทนพรรคการเมือง ประชาชน และผู้ใดผู้มีส่วนได้เสีย รับรู้ และแสดงความเห็น ในการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up