จับตา ! เลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่

เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2562  นายจอมพงษ์  ชูทับทิม เลขาธิการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจะจัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2562  และการปาฐกพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการท่องเที่ยวรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  โดยนายกสินทร์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย  ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม  2562  ที่ห้องเทพราช 1  โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมืองฉะเชิงเทรา  และที่สำคัญจะมีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราชุดใหม่ ปีบริหาร 2562-2563  แทนคณะกรรมการฯ ชุดเก่า ที่มีนายวัฒนา  รัตนวงศ์  เป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะครบวาระลงในสมัยที่ผ่านมา  และผูกขาดการเป็นประธานหอการค้ามานานถึง 10 ปี  ขอยุติบทบาทลง ไปเป็นกรรมการหอการค้าไทย  ทำให้ปีนี้ในวาระการเลือกตั้งประธานหอการค้าและกรรมบริหารชุดใหม่ ค่อนข้างตื่นตัว และกระตือรือร้นที่จะมีโฉมหน้าประธานและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมา 
ด้านนายจิตรกร เผด็จศึก  รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง หนึ่งในผู้เสนอชื่อขอสมัครเพื่อสรรหา เป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะชิงเทราคนใหม่ เปิดเผยว่า ตนทำงานเป็นรองประธานและกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรามานานหลายปี  ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการทำงานนอกจากโลจิสติกส์แล้ว ก็สนใจทำงานในทุกด้าน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีโครงการที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ เป็นตัวแทนหอการค้าร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดโสธร เพื่อให้เกิดความสวยสดงดงาม และเป็นผู้ริเริ่มโครงการรถบรรทุกสีขาว เพื่อแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินและการพังเสียหายของถนนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราของเราอยู่ในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งจะต้องการมีการพัฒนาทั้งกำลังคน สถานที่ และระบบขนส่ง ทั้งแม่น้ำลำคลอง ซึ่งในปีนี้ตนเองก็เตรียมที่จะจัดทำโครงการเรือโดยสารแม่น้ำบางปะกง ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวริมสองชายฝั่งแม่น้ำบางปะกง 
อีกทั้งยังเตรียมที่จะสานต่อโครงการจังหวัดเกษตรปลอดภัยสูง ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงทำให้ประชาชนมีสุขภาพดี  นายจิตรกร ยังบอกอีกว่า ตนเองพร้อมที่จะทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราให้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าจะจบการศึกษาไม่สูง จบเพียงอนุปริญญา แต่ก็มีความสามารถและพร้อมที่จะลุย เสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้ดีที่สุด 
 ขณะที่นายประโยชน์  โสรัจกิจ  รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่เสนอชื่อขอสมัครเพื่อสรรหา เป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะชิงเทราในปีนี้  เปิดเผยว่า ตนเองมีความตั้งใจสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมกำหนดและทำภารกิจของหอการค้าในการพัฒนาจังหวัดของเราให้มีความพร้อมต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุขของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกคน  นายประโยชน์ ยังกล่าวอีกว่า ตนเป็นเพียงคนหนึ่งที่เปิดตัวขอสมัครเพื่อสรรหาเป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และยังไม่ทราบว่ามีบุคคลใดเสนอชื่อสรรหาเป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราอีกหรือไม่  พร้อมเชิญชวนให้กรรมการและสมาชิกทุกท่าน เข้ามามีบทบาทและเสนอตัวเข้ามาให้คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อที่จะมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้นำองค์กร เพื่อความก้าวหน้าและความผาสุกของจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างแท้จริง    ทั้งนี้ปัจจุบันหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกรรมการบริหารและสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งสิ้น 322 คน ซึ่งการเลือกตั้งประธานหอการค้าและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ต้องมีกรรมการและสมาชิกหอการค้าเข้าร่วมเลือกตั้งกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด อีกทั้งการสรรหาประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามประเพณีปฏิบัติที่ผ่านมา เมื่อมีผู้เสนอตัวรับการสรรหามากกว่า 1 คน จะให้ผู้เสนอตัวแต่ละคนแสดงวิสัยทัศน์คนละ 10 นาที โดยระหว่างที่อีกฝ่ายแสดงวิสัยทัศน์ จะให้อีกฝ่ายออกจากห้องประชุม ซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์คล้ายกับเป็นนโยบาย จากนั้นก็จะให้กรรมการฯ ลงคะแนน และนับคะแนนทันที เมื่อได้ประธานหอการค้าคนใหม่ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและส่งมอบงานให้กันทันทีเช่นกัน  อย่างไรก็ตามในวันที่ 11 มีนาคม นี้ เวลา16.00 น. คงจะทราบกันใครจะนั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up