ส.ปชส.ฉช. นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 วันนี้ (12 มีนาคม62)  ณ ที่ว่าอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฐิติรัตน์  ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อบุคคล ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายเอกราช กฤตยพงษ์ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองเขื่อน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และบรรยายความเป็นมา พร้อมนำคณะฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการดังกล่าวด้วย

          นายประวิทย์ สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน กล่าวว่า สภาพเดิม ถนนสายดังกล่าวเป็นหินคลุกหมดสภาพ พื้นผิวจราจรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อและบางช่วงจะเป็นหลุมขนาดใหญ่ ในฤดูแล้งจะเกิดฝุ่นละอองทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศและในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณที่เป็นหลุมบ่อ สภาพถนนจะเละเป็นโคลนตม การสัญจรเส้นทางดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบากทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองเขื่อนและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งนี้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อนตลอดจนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรล่าช้า อีกทั้งปัญหาด้วนความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว และจากการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2,140,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านการขนส่งผลผลิตทางเกษตรออกสู่ตลาดของเกษตรกรในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง เป็นการแก้ไขมลภาวะจากฝุ่นละอองของถนนดังกล่าวในช่วงฤดูแล้ง สามารถป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุการใช้ถนนสายดังกล่าว ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ (โดยประมาณ) จำนวน 35 ครัวเรือน ประชากร 320 คน ประชาชนตำบลข้างเคียงที่ร่วมใช้ประโยชน์จำนวน 30 – 40 ครัวเรือน ประชากร 250 – 300 คนfolder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up