รัฐมนตรีรัฐสุลต่านโอมานศึกษาดูงานต้นแบบถนนยางพารา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2562  ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาฉะเชิงเทรา ได้จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือนวัตกรรมถนนผสมยางพาราแก่รัฐสุลต่านโอมาน หวังผลักดันนวัตกรรมถนนยางสู่ระดับนานาชาติ โดยมีนายอนัน  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ กรรมการยางแห่งประเทศไทย รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย   นายระพี  ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากรัฐสุลต่านโอมาน นำโดยนายยูซุฟ  บิน อลาวี บิน อับดุลลาห์ รัฐมนตรีรับผิดชอบด้านการต่างประเทศรัฐสุลต่านโอมาน พร้อมคณะ สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตของยางส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งใช้ยางประมาณร้อยละ 70 ของผลผลิตยางทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทำถุงมือ ล้อรถ สายรัด ยางยืด และถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเชิงวิศวกรรมต่าง ๆ เช่น ทำผิวถนน แอสฟัลต์ และลานสนามฟุตซอล เป็นต้น 
               สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมยางด้านนวัตกรรมถนนผสมยางพารากับกับรัฐสุลต่านโอมานในครั้งนี้ ได้นำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานถนนยางพาราต้นแบบในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนานวัตกรรมถนนผสมยางพารา เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพ และมาตรฐานนวัตกรรมถนนผสมยางพาราของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ ช่วยสร้างโอกาสในการค้าการลงทุน และร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up