หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจัดปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการท่องเที่ยวรองรับEEC”

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2562   นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย   เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี  2562 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการท่องเที่ยวรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  EEC ”   โดยมี นายวรพจน์  แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย ดร.โอกาส  เตพละกุล  ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายฐากูร  ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา   หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะชิงเทรา และจังหวัดระยอง เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก  ที่ห้องเทพราช1 โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 
             นายชัยรัตน์  โสธรนพบุตร  รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า  การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการท่องเที่ยวรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  EEC”  ที่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เรียนเชิญ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย  มาปาฐกถาพิเศษในวันนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการค้า การลงทุนต่างๆ ซึ่งภาคธุรกิจการค้า บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชชาวไทยทุกคนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจรอบๆตัว ที่กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จักต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณี่เป็นอยู่จริง  โดบในการปาฐกพิเศษในหัวข้อ  ทิศทางการท่องเที่ยวรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  EEC ” จะเป็นโอกาสสำหรับภาคธุรกิจการค้า โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและบริการ จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาการการประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจ และให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป  
            ทั้งนี้การดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมและดำเนินงานร่วมกับภาครัฐและองค์กรต่างๆ ในการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และให้ความร่วมมือในการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยมีจุดประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up