“ประโยชน์ โสรัจจกิจ” นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11  มีนาคม  2562  หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2562  โดยมี  ดร.โอกาส เตพละกุล  ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราชุดใหม่ ปีบริหาร 2562-2563  แทนคณะกรรมการฯ ชุดเก่า ที่มีนายวัฒนา  รัตนวงศ์  เป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งครบวาระลงในสมัยที่ผ่านมา  และเป็นประธานหอการค้ามานานถึง 10 ปี  โดยขอยุติบทบาทลงไปเป็นกรรมการหอการค้าไทย  ทำให้ปีนี้ในวาระการเลือกตั้งประธานหอการค้าและกรรมบริหารชุดใหม่  และเป็นไปตามข้อบังคับหอการค้าฯ กำหนดให้กรรมการที่มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมเป็นประธานดำเนินการเลือกตั้งประธานหอการค้าฯ  โดยที่ผ่านมาก่อนการประชุมมีผู้เสนอตัวรับการสรรหา 2 คน ซึ่งเป็นอดีตรองประธานหอการค้าฯ ทั้งสองคน ได้แก่ นายประโยชน์  โสรัจจกิจ  อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองและนายจิตรกร เผด็จศึก  อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการเสนอรูปแบบและขั้นตอนการเลือกตั้งประธานหอการค้าและกรรมการบริหารชุดใหม่ ตามข้อบังคับหอการค้าฯ ทั้งเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าฯ จำนวนกรรมการและสมาชิกหอการค้าที่เข้าร่วมประชุมเลือกตั้งต้องมีกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด และการให้ผู้เสนอตัวแต่ละคนแสดงวิสัยทัศน์คนละ 5 นาที ต่อคณะกรรมการฯ รวมถึงการลงคะแนนให้เป็นไปทางลับจนเกิดข้อโต้เถียงกันไปต่างๆนานา    
 ในขณะที่นายจิตรกร  เผด็จศึก  ผู้เสนอตัวรับการสรรหา เป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่  ยกมือพร้อมลุกขึ้นกล่าวว่า  ขอสละสิทธิ์รับการสรรหาเป็นประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราในปีนี้  เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของหอการค้า โดยให้รุ่นพี่นายประโยชน์  โสรัจกิจ  ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปก่อน  และยินดีที่จะร่วมมือ ด้านนายประโยชน์  โสรัจจกิจ  ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราคนใหม่ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าฯ ทุกท่าน ที่ได้ไว้วางใจและเชื่อมั่นรับรองให้ตน
ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราในสมัยนี้  ซึ่งการบริหารงานหอการค้านั้น เป็นส่วนสำคัญหรือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งตนก็พร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำภารกิจของหอการค้าในการพัฒนาจังหวัดของเราให้มีความพร้อมต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุขของชาวจังหวัดฉะเชิงเทราทุกๆคน   ทั้งนี้นายประโยชน์  โสรัจจกิจ  ปัจจุบันอายุ 56 ปี  เป็นเจ้าของร้านประโยชน์การเกษตร (ขายอาหารปลา –กุ้ง ) เจ้าของฟาร์มเพาะลูกกุ้ง ขาวผ่องฟาร์ม ,เจ้าของฟาร์มเลี้ยงปลากะพงยักษ์ , และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น แอนด์ เจ อควา โปรดักส์ จำกัด , ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ,ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ปลากะพงยักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และดำรงตำแหน่งรองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลายสมัย.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up