โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

.เมื่อช่วงเช้า วันที่ 13 มีนาคม 2562  ที่ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้จัดโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาชสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น โดยมีดร.สติธร ธนานิธิโชติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้า มาเป็นวิทยากร ร่วมด้วย ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงศรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และนักศึกษา

เข้าร่วมโครงการฯ

               เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือวันที่ 24 มีนาคม 2562 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกองพัฒนาการพัฒนานักศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้กำหนดจัดโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีราบชื่อ

                 สำหรับการจัดโครงการวันนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยดร.สติธร ธนานิธิโชติ รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรม เพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้า /กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยสถาบันการศึกษา เดินนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนfolder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up