ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา

.เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มี.ค.62 ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายประสงค์ คงเคารพธรรม  นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 11 อำเภอเข้าร่วมประชุม  เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกิดความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

               ด้วยอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยปี 2562 ว่าฤดูร้อนของประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์  และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม โดยภาพรวมสถานการณ์น้ำของจังหวัดฉะเชิงเทราในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานยังคงมีแนวโน้มประสบปัญหาการขาดน้ำ  มีน้ำไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรได้  จึงยังคงต้องติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ดังกล่าว และสถานการณ์สภาวะอากาศและปริมาณน้ำฝนสะสมในปัจจุบัน  และการคาดการณ์สภาพอาการในช่วงฤดูแล้งของจังหวัดฉะเชิงเทรา /สถานการณ์ปริมาณน้ำที่เก็บกักในปัจจุบัน การคาดการณ์ปริมาณน้ำจะเพียงพอหรือไม่ที่จะนำมาใช้ได้ในฤดูแล้ง/ สถานการณ์ปริมาณน้ำประปาในปัจจุบัน  การคาดการณ์ปริมาณน้ำประปา จะเพียงพอหรือไม่ที่จะให้บริการประชาชน /การเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง เช่น การจัดทำแผน การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ การกำหนดมาตรการและการจัดเตรียมเครื่องมือและรถบรรทุกน้ำในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่/ การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เช่น การจัดทำแผนในการช่วยเหลือการจัดเตรียมเครื่องมือและรถบรรทุกน้ำ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up