พิธีร่วมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระธรรมมังคลาจารย์ วิ


.เมื่อ 09.30 น. วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานร่วมถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมด้วย นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพินิจ จารุสมบัติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พระภิษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

                รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กล่าวว่า พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. สมณศักดิ์พระราชาคณะ ชั้นธรรมที่พระมังคลาจารย์  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 และเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ประจำหนตะวันออก ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    พระธรรมมังคลาจารย์ วิ เป็นอริยสงฆ์ผู้มี วัตรปฏิบัติถึงพร้อมแห่งพุทธศาสนา สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย โดยเฉพาะด้านการศึกษาทั้งในฐานะเป็นพระธรรมทูต เผยแพร่พุทธศาสนา ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนพุทธศาสนา ผู้อุปถัมภ์และสนับสนุนในทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร นักเรียน อีกทั้งสงเคราะห์บริจาคปัจจัยเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างสถานศึกษา วัด และบูรณะศาสนสถานในหลายแห่ง รวมทั้งงานสาธารณูปการอื่นๆมาอย่างต่อเนื่อง  ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ท่านเป็นผู้มีจิตอาสาอุทิศตน เพื่อพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดเป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน สอนหลักธรรมในการดำเนินชีวิตโดยใช้แนวคิดจากคำว่า “บวร” หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างวัด บ้านและโรงเรียน สร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างคนดีให้มีความรู้และคุณธรรม นำสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อบังเกิดความผาสุกอย่างยั่งยืน 

       ด้วยเกียรติประวัติและคุณูปการที่ปรากฏสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง แด่พระธรรมมังคลาจารย์วิ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏและเป็นศิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสืบไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up