ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ม.1 ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์


เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 เมษายน  2562   ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา  ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ดร.วีระชัย  ตนานนท์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา  เป็นประธานเปิดการประชุม  ร่วมด้วย คณะครู อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียน  เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก 

                สำหรับการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างคณะครู อาจารย์และผู้ปกครอง เป็นการพบปะพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ตลอดจนชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2562  รวมถึงเพื่อเป็นการชี้แจงแนวนโยบายและผลการดำเนินงานของโรงเรียน ชี้แจงความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการพัฒนาของโรงเรียน  เรื่องกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  ทั้งนี้เพื่อให้การประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนใหม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน.. ทั้งนี้ในวันที่ 7 เมษายน 2562 จะจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเช่นกัน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up