งาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์”


เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดงาน “สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์” ประจำปี 2562 ขึ้น โดยภายในงานมี ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่คณะครู นักเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลแด่บุคลากรในหน่วยงาน โดยฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม การอนุรักษ์วัฒนธรรมวันสงกรานต์  ซึ่งคำว่า สงกรานต์ หมายถึง การเคลื่อนย้ายของดวงอาทิตย์จากราศีหนึ่งเข้าไปอีกราศีหนึ่ง  ย้ายจากราศีมีน เพื่อเข้าสู่ราศีเมษ จะมีชื่อเรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่า “มหาสงกรานต์” หรือ “วันสงกรานต์” จะอยู่ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกๆปี ตามธรรมเนียมไทย จัดให้มีประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรญาติผู้ใหญ่ ตามที่ชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรื่นเริงอื่นๆอีกมากมาย อาทิ การเล่นสาดน้ำ และการละเล่นพื้นบ้านเป็นต้น 

                สำหรับประเพณีวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จึงเห็นความสำคัญในการปลูกฝังเยาวชน ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติไทยไว้  จึงได้จัดงาน สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณีไทย  เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว  ทั้งนี้ยังได้จัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สวดมาติกาบังสุกุลให้กับคณะภราดาและคณะครูที่ล่วงลับไปแล้ว สรงน้ำพระพุทธโสธร สรงน้ำพระสงฆ์จำนวน 10 รูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประกวดก่อกองทราย การละเล่นพื้นบ้าน และการละเล่นสาดน้ำ 

              นอกจากนี้ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้มอบรางวัลนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O-NET เต็มร้อย /มอบรางวัลประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง และมอบรางวัลประกวดการก่อกองทรายให้กับนักเรียนอีกด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up