อบจ.ฉะเชิงเทราจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน  2562  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดงานสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี  2562   โดยมี ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา   เป็นประธานพิธี ร่วมด้วย นางสุรวดี  เป้าเปี่ยมทรัพย์  ภริยานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายจักรกฤษณ์  นนท์จีรพัส  ปลัดองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา   สิบเอกไชยศ  ร่มโพธิ์ทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน คณะครู อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก 

              ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า  สำหรับกิจกรรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ขนบประเพณีอันดีของไทย จึงได้จัดงานสืบสานประเพณีอันดีงามนี้อย่างต่อเนื่องมาทุกปี ทั้งนี้เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ รวมทั้งเพื่อสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้ ให้คงอยู่สืบต่อไป   และขอให้ทุกท่านรักษาความดีงามอันนี้เอาไว้ ตลอดจนขอให้ทุกท่านพยายามตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ดำเนินชีวิตอยู่ในทางที่ถูกต้องดีงาม และได้กล่าวฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่า ขอให้เล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพ อย่าลืมกลับไปขอพรพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคล และท่านที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และที่สำคัญที่สุดคือ “เมาไม่ขับ” เดินทางปลอดภัยกันทุกคนfolder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up