ประชุมผู้ปกครอง ร.ร.สาธิต ม.รภ.ราชนครินทร์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 พ.ค. ที่หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีอาจารย์ดร.ลินดา นาคโปรย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย ผศ.สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตลอดจนคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมในการประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการแนะนำคณะกรรมการบริหารและคณะครูของโรงเรียน พร้อมกับมีการให้ความรู้ในเรื่อง โภชนาการเพื่อพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็ก โดยผศ.วัฒนาพร งามสุทธิ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ การสังเกตพฤติกรรมเด็กโดยครูชำนาญการศูนยืการศึกษาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และงานกิจการนักเรียน อันจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน นอกจากนี้ในวันดังกล่าวยังได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ บ้านสวิมมิ่ง พร้อมกับมีการออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อสำหรับเด็กอีกด้วย 

          สำหรับการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน และรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ ความก้าวหน้าในการพัฒนาสถานศึกษาด้านต่างๆให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัดให้ผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน อาทิ ข้อมูลด้านผลการเรียน ความประพฤติ ความต้องการความช่วยเหลือ จากทางโรงเรียน ตลอดจนปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ที่ผู้ปกครอง ต้องการให้โรงเรียนช่วยแก้ไข ซึ่งจะทำให้โรงเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมมือกันในการพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up