บริจาคโลหิต ประจำเดือนพฤษภาคม2562


ที่อาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ออกหน่วยเปิดรับบริจาคโลหิตในวันพุธที่สามของเดือน พ.ค. มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา คอยอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชน ที่มาบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว

              โดยคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตนั้น จะต้องมีอายุระหว่าง 17 ปีถึง 60 ปี บริบูรณ์และต้องมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป มีสุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี ไม่มีประวัติเป็นโรคร้ายแรงต่างๆ รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างกินยาแก้อักเสบในระยะ 7 วันที่ผ่านมา ตลอดจนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ และไม่มีประวัติติดยาเสพติด ส่วนสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือตั้งครรภ์ ซึ่งประโยชน์ของการบริจาคโลหิตนั้น นอกจากจะได้รับความภาคภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตให้แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แล้ว ยังถือเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุก 3 เดือน รวมถึงได้รับทราบหมู่โลหิตของตนเองอีกด้วย  อีกทั้งสภากาชาดไทยยังได้เปิดรับบริจาคอวัยวะและดวงตาอีกด้วย

             สำหรับประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการจะมาบริจาคโลหิต สามารถมาบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up