มรร.จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นรองรับ EEC

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นประธาน เปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 ระดับ สําหรับครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับ EEC ระดับที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

         ปัจจุบันภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอด สู่การเป็น พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ดังนั้นการพัฒนาเมือง จําเป็นต้องมีการพัฒนาพลเมืองควบคู่กันไปเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลุ่ม อุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC มากขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ที่ขาดและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่ออํานวยความสะดวกด้านการผลิต ด้วยเหตุผลที่ กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ซึ่งดูแลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จําเป็น อย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ในการทํางานรองรับ EEC โดยพัฒนามุ่งส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีการเรียนรู้ในภาคบริการอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการทํางานในโลกอนาคต อยู่บนพื้นฐาน ของคุณธรรม จริยธรรมและคุณค่าของสังคม   นอกจากนี้จากการสํารวจการพบว่านักเรียนสายอาชีวศึกษา เป็นแรงงานที่มีความ ต้องการในอุตสาหกรรมภาคบริการสูง ดังนั้นจึงเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่จะเร่งพัฒนากําลังคน ทั้งผู้ผลิตและนักเรียนที่อยู่ในระบบก่อนจบการศึกษาเพื่อสร้างและยกระดับศักยภาพของกําลัง แรงงานดังกล่าว ให้สามารถมีศักยภาพที่จะทํางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ในอนาคต  หลักสูตรระยะสั้น 3 ระดับ สําหรับครูผู้สอนและนักเรียนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 4 หลักสูตร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม สําหรับครูผู้สอนในการผลิต บัณฑิตและนักเรียนในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมภาคบริการ สู่อุตสาหกรรมภาคบริการ 4 ด้านได้แก่ ด้านบัญชีสมัยใหม่ ด้าน เลขานุการและการพัฒนาสํานักงานดิจิทัล ด้านดิจิทัล และด้านอาหารและการโรงแรมโดย พัฒนาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นหลักสูตรปกติที่สามารถ ตอบสนองความต้องการและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคบริการที่จะสนับสนุน อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10s Curve โดยกําหนดจัดฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 ระดับ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูผู้สอน และนักเรียนในสถาบันศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัด ของเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up