อบจ.ฉะเชิงเทราจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนฯ รุ่นที่ 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา  จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3  เพื่อเป็นแนวทางให้กับเยาวชนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา

           เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่วัดสมานรัตนาราม  นายกฤษฏา  วงศ์กำภู  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3  ร่วมด้วย  ดร.วีระชัย  ตนานนท์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา  ผู้อำนวกการกองทุกกอง  คณะครู  และนักเรียนระดับชั้น ม.4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  เข้าร่วมการฝึกอบรม

             สำหรับการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็ก เยาวชน ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา  ได้จัดโครงการขึ้น  โดยนำแนวทางการปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา เช่นการทำวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม และการบรรยายธรรมเพื่อเป็นแนวทางให้กับเยาวชนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในสังคม  โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้กำหนดการฝึกอบรมนักเรียนกลุ่มที่ 1 จำนวน 325 คน ในระหว่างวันที่ 28 -30  พฤษภาคม 2562 และอบรมนักเรียนกลุ่มที่ 2 จำนวน 325 คน ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการเป็นเงินจำนวน 301,000 บาท และได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม ที่ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่และให้การสนับสนุนพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 2 รูป เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

                 ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา การแผ่เมตตา และมีการบรรยายธรรมเสริม เพื่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เกิดภาวะทางจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในสังคม ซึ่งความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการฝึกอบรมในโครงการนี้ จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up