อบจ.ฉะเชิงเทราอบรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ข้าราชการ และบุคลากรในองค์กร  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง  

        เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  2562  นายจักรกฤษณ์ นนท์จีรพัส ปลัดอองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562  ร่วมด้วย คณะวิทยากร  ผู้อำนวยการกองทุกกอง  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมอบรม ที่ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

         สำหรับโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” และ แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 และแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง  รวมทั้งเพื่อช่วยลดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก ขยะเปียก ขวดน้ำดื่มและกระดาษใช้แล้วให้มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภีณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม และส่งเสริมการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์แทนการใช้สารเคมีด้วย  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up