จังหวัดฉะเชิงเทราลงนาม MOU เกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงยักษ์

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงยักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  เดินหน้าผนึกกำลังปั้นปลากะพงยักษ์สู่สากล

เมื่อวันที่ 4  มิถนายน  2562  นายระพี ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงยักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมี นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอิบดีกรมประมง

, นายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นายจรูญโรจน์  เทพที ผู้อำนวยการบริหารงานซื้อสินค้าบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด , นายนิรันดร์ แสงสุขเอี่ยม กรรรมการผู้จัดการบริษัท ศิริคุณซีฟู้ด จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง  โดยมี ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา หน.ส่วนราชการ กรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ที่ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า

          นายระพี ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า รัฐบาลมีการส่งเสริมนโยบายเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการด้านการผลิต และการจำหน่ายผลผลิต มีตลาดรองรับที่แน่นอน ทำให้เกษตกรมีความเข้มแข็ง มีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน มีปริมาณผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ซึ่งการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ปลากะเพงยักษ์ถือเป็นความร่วมมือของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงยักษ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนตามแนวทางของรัฐบาล  โดยจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนผลักดันให้ปลากะพงยักษ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นหนึ่งของดีของจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกชนิดหนึ่งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตอบรับกับจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยต่อไป  ทั้งนี้การจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จึงถือเป็นการเดินหน้าผนึกกำลังปั้นปลากะพงยักษ์สู่สากล โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมประมง หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงยักษ์ บริษัทฟู๊ดแพชชั่น จำกัด และบริษัท ศิริคุณ ซีฟู้ดส์ จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนทั้งในด้านการเพาะเลี้ยง การสนับสนุนในด้านการตลาด การแปรรูปผลผลิตปลากะพงขาวยักษ์ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงยักษ์จังหวัดฉะชิงเทรในวันนี้ จึงเป็นการ่วมกันพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือเพื่อนำไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน.      

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up