แถลงข่าวกิจกรรม Matching Innovation in Smart Industry

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นายประเสริฐ สีน้ำเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกันแถลงข่าวเชิญชวนร่วมโครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรม Matching Innovation in Smart Industry ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคการศึกษาให้สามารถใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม และเป็นการกระตุ้นให้เกิดชิ้นงานและงานวิจัยใหม่ๆ จากภาคการศึกษาในพื้นที่โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยและโครงงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 นำมาจัดแสดง และเชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ SMEs เข้าชมงาน โดยจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่งานวิจัยหรือโครงงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมที่สนใจชิ้นงาน มีการจัดงานขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ดังนี้ ครั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอลฟ์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี วันที่ 12 มิถุนายัน 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 จังหวัดระยอง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น โอเทล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง         
            สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศ และการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม ซึ่งในโครงการนี้จะเน้นไปที่นวัตกรรมจากสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง เนื่องด้วยภาคอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในกลไก ซึ่งจะมีชิ้นงานวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจนำไปต่อยอดในภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 30 ชิ้นงานfolder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up