จังหวัดฉะเชิงเทราติดตาม โครงการ ”1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

จังหวัดฉะเชิงเทราประชุมติดตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติโดยกำหนดให้ถนนตั้งแต่ด้านหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึง สวนสาธารณะบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดฉะเชิงเทรา

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิ.ย. 2562  ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2562  พร้อมด้วย นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

             นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562 มีมติให้ขยายพื้นที่ถนนเฉลิมพระเกียรติเพื่อความต่อเนื่องของการพัฒนา โดยส่วนที่เพิ่มคือ บริเวณถนนมรุพงษ์ตั้งแต่บริเวณสี่แยกโรงเรียนดัดดรุณี ผ่านด้านหน้าวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ และมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราร่วมกันออกแบบสีรั้ว สีกำแพง ป้ายสำนักงานและการตกแต่งปรับภูมิทัศน์ตลอดถนนมรุพงษ์ให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน สถานที่นำร่องคือด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานเขต 2 โดยให้นำแบบมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อใช้เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ

                 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กำหนดให้ถนนตั้งแต่ด้านหน้าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึง สวนสาธารณะบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ภายในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสา ในการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่องและพร้อมเพียงกัน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up