ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปี2562

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อชี้แจงแนวทางนโยบาย และผลการดำเนินงานของโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2562   ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา  ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ดร.วีระชัย  ตนานนท์ชัย   ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา  เป็นประธานเปิดการประชุม  ร่วมด้วย คณะครู อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียน  เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

                สำหรับการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างคณะครู อาจารย์และผู้ปกครอง เป็นการพบปะพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ตลอดจนชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของนักเรียน ในปีการศึกษา 2562  รวมถึงเพื่อเป็นการชี้แจงแนวนโยบายและผลการดำเนินงานของโรงเรียน ชี้แจงความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องการพัฒนาของโรงเรียน  เรื่องกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  ทั้งนี้เพื่อให้การประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังให้ผู้ปกครองนักเรียนพบครูที่ปรึกษา เพื่อรายงานความประพฤติของนักเรียน และเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และชี้แจงแนวทางการดำเนินการ การจัดการในชั้นเรียนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างครูและผู้ปกครอง

 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up