อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ครั้งที่ 10

วันที่ 6 มิ.ย. 2562  สิบเอกไชยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ฉะเชิงเทราครั้งที่ 10 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานในสังกัด และทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  ณ สนามกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา (สุบิน พิมพยะจันทร์)
สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 728 มิถุนายน 2562แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ทีม รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ทีม และรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 16 ทีม
ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ฉะเชิงเทรามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาโดยใช้กีฬาฟุตซอลเป็นสื่อในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตซอล ของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอีกด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up