โครงการจิตอาสาพัฒนา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

เมื่อเวลา 13.00น. วันที่  7 มิถุนายน 2562  ที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   นางรุจิรดา วรรรศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  เป็นประธานพิธีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนฯ ร่วมด้วย ทหารกองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  เจ้าหน้าที่รถน้ำเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  คณะครู อาจารย์ และนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
              นางรุจิรดา วรรรศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณภายในโรงเรียน เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง และปรับปรุงภูมิทัศศน์ภายในโรงเรียนด้วย  โดยใช้โอกาสในวันนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ในการจัดการเรียนการสอน ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาโรงเรียน   พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้กล่าวฝากขอให้คณะครู อาจารย์ และนักเรียนทุกคน มีจิตสำนึก ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนถิ่นฐานที่อยู่  รวมทั้งเห็นคุณค่าของการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  และเสริมสร้างการมีจิตอาสาต่อชุมชนและสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up