ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ปี 2562

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2562  ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วย นายปรีชา เสาวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
          ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดระบบการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้เห็นบทบาทของครูและโรงเรียนในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
            ในโอกาสนี้ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา  ได้เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 21 ราย  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นๆ   พร้อมกล่าวว่า ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่า เมื่อท่านได้ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนชำป่างามวิทยาคมแล้ว จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ และมีการให้บริการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก จึงขอให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนช่วยดูแลสนับสนุน ติดตามการเรียนของเด็กในปกครองอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจเรื่องใดก็ให้มาติดต่อขอรับคำปรึกษาจากคณะครู อาจารย์ ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จทางการศึกษาของบุตรหลานท่าน และในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียน พัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอน และมุ่งหวังยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up