เปิดอบรมโครงการปลูกฝังสำนักรักสามัคคีฯ จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10  มิถุนายน 2562   นายฐากูร  ชวนะพงศ์  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2562  ร่วมด้วย นายมหัตม์  มงคล  ป้องกันจังหวัดฉะเชิงเทรา   หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และกลุ่มเยาวชนแกนนำนักเรียนในสถานศึกษา 11 แห่ง จำนวน 115 คน  เข้าร่วมอบรม  ที่ห้องนิลกาฬ  โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา  
              นายฐากูร  ชวนะพงศ์  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า การอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ นับได้ว่าเป็นผลสำเร็จในระดับหนึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง คือ ร่วมกันคุย เพื่อสร้างความสามัคคี ,ร่วมกันคิด เพื่อสร้างพลัง และร่วมกันทำ เพื่อสร้างความปรองดอง  ของกลุ่มเยาวชน แกนนำนักเรียน ได้สอดประสานแนวความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การขยายเครือข่ายความรักความสามัคคีระหว่างกลุ่มเยาวชน แกนนำนักเรียน ในสถานศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างความรักสามัคคี สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และในระดับพื้นที่ อันจะทำให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  
              โดยการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่  10 – 14 มิถุนายน  2562  มีกิจกรรมหลักที่สำคัญในการอบรม ได้แก่ ภาคทฤษฎี ในเรื่องอุดมการณ์ประชาธิปไตย การน้อมนำพระบรมราโชวาทตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ การศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตร ของนายครรชิต เข็มเฉลิม อ.สนามชัยเขต ตลอดจนให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสนอโครงการต่อยอดต่อไป.

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up