อบจ.ฉะเชิงเทรามอบเงินอุดหนุน2 หน่วยงานมุ่งลดปัญหายาเสพติด

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 มิ.ย. 2562   สิบเอกไชยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุน จำนวน 300,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายแพทย์กสิวัฒน์  ศรีประดิษฐ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องพิฆเนศ อบจ.ฉะเชิงเทรา  
             ทั้งนี้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้มุ่งหวังเพิ่มความเข้มแข็งในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง คือ เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน การขยายเครือข่ายและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดการแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
             พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 925,100 บาท โดยมี น.ส.ลดาวัลย์ โรจนพานิช ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ในระบบคุมประพฤติ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง โครงการค่ายบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง โครงการต้นกล้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และโครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ผู้ถูกคุมประพฤติซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ถูกคุมประพฤติลดวันต้องโทษ และผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up