อบจ.ฉะเชิงเทรามอบเงินอุดหนุน2 หน่วยงานมุ่งลดปัญหายาเสพติด

อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมจำนวนกว่า 1.2 ล้านบาท มุ่งลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ฉะเชิงเทรา

        เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 มิ.ย. 2562   สิบเอกไชยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุน จำนวน 300,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายแพทย์กสิวัฒน์  ศรีประดิษฐ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.ฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องพิฆเนศ อบจ.ฉะเชิงเทรา  

             ทั้งนี้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้มุ่งหวังเพิ่มความเข้มแข็งในการป้องกันกลุ่มเสี่ยง คือ เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน การขยายเครือข่ายและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดการแสดงออกในทางที่ถูกต้อง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

             พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 925,100 บาท โดยมี น.ส.ลดาวัลย์ โรจนพานิช ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง ในระบบคุมประพฤติ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง โครงการค่ายบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง โครงการต้นกล้าใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และโครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ผู้ถูกคุมประพฤติซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ถูกคุมประพฤติลดวันต้องโทษ และผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up