พิธีไหว้ครู ร.ร.ดัดดรุณี ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนดัดดรุณี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อให้นักเรียนแสดงความรัก ความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่เป็นผู้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้

            ที่หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนดัดดรุณี เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน 2562  ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีนางปนัดดา  มักสัมพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี  เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู อาจารย์  และนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี เข้าร่วมในพิธี   ซึ่งหลังจากนักเรียนทั้งหมดทำพิธีไหว้ครู พร้อมกล่าวคำบูชาครู และกล่าวคำปฏิญาณ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้แทนนักเรียนของแต่ละห้อง ได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนมอบให้คณะครู จากนั้นนักเรียนทั้งหมดได้ร่วมกันขับร้องเพลงพระคุณที่สาม ซึ่งก็สร้างความซาบซึ้งให้กับครูทุกท่านเป็นอย่างมาก

            สำหรับกิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนดัดดรุณี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความรัก ความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่เป็นผู้อบรมสั่งสอน ซึ่งคนไทยยึดถือครูเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีไทย โดยเน้นความเป็นไทยในการฝากตัวเป็นศิษย์ให้เด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในการเป็นผู้รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีระเบียบวินัยที่ดี   นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูแด่ครูบาอาจารย์   ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้   โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาครูได้ทุ่มเททั้งกายและใจอบรมสั่งสอนลูกศิษย์  ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในด้านต่างๆ  ด้วยความหวังว่านักเรียนจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคม โดยมิได้หวังผลตอบแทนแต่ประการใด  

          ในโอกาสนี้ นางปนัดดา  มักสัมพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี  ยังเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดี อันดับ 1 ของห้องในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา จำนวน 62 ทุน เป็นเงิน 62,000 บาท และนักเรียนที่เรียนดีโดยทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษาละ 5,000 บาท จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท  สำหรับการมอบทุนศึกษา โรงเรียนดัดดรุณีได้จัดขึ้นตามโครงการรณรงค์หาเงินทุนการศึกษาและจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 4 ประเภท และกำหนดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 2 ครั้ง คือ วันไหว้ครู และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up