พิธีไหว้ครู ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปี62

สำหรับกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อเวลา 8.030 น. วันที่  13 มิถุนายน 2562 โดยมีดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย  คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์    และนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6  เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง    ซึ่งก่อนทำพิธีไหว้ครู ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นได้ให้นักเรียนสวดมนต์และกล่าวคำบูชาครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ซึ่งประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้  ก่อนจะเข้าสู่พิธีการไหว้ครู  โดยตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น นำพานพุ่มดอกไม้ ที่มีข้าวตอก มะเขือพวง หญ้าแพรก และดอกเข็ม  ขึ้นไหว้ครูตามลำดับ   จากการสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่าเด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์มีการออกแบบพานไหว้ครูที่แปลกใหม่หลากหลายรูปแบบอีกด้วย   
           สำหรับพิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ  เพื่อให้บรรดาลูกศิษย์ได้ระลึกถึงบุญคุณของบูรพาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความรัก ความสมัครสมานสามัคคีภายในสถานศึกษาอีกด้วย  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up