พิธีไหว้ครู ร.ร.สาธิต มรร. ปี2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครู ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลและปฐมวัย  เข้าร่วมในพิธี ซึ่งก่อนทำพิธีไหว้ครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้เป็นประธานเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยในพิธีตัวแทนนักเรียนได้กล่าวคำบูชาครู และตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้อง ได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนมอบให้คณะครู ซึ่งก็สร้างความซาบซึ้งให้กับครูทุกท่านเป็นอย่างมาก                       สำหรับกิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มรร. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูที่เป็นผู้อบรมสั่งสอน ซึ่งคนไทยยึดถือครูเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีไทย โดยเน้นความเป็นไทยในการฝากตัวเป็นศิษย์ให้เด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในการเป็นผู้รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีระเบียบวินัยที่ดี   นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูแด่ครูบาอาจารย์   ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้   
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up