พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา  08.19 น.วันที่ 13  มิถุนายน 2562  ที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ว่าที่พันตรีวัชรพล  ลักษณลม้าย   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  ร่วมด้วย  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี  เข้าร่วมในพิธีจำนวนกว่า 2,600 คน  โดยในพิธี ว่าที่พันตรีวัชรพล  ลักษณลม้าย   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้กราบสักการบูชาพระรัตนตรัย ณ หอพระ และบูชาพระภูมิ เจ้าที่  ก่อนที่จะบูชาองค์พระวิษณุกรรมและบวงสรวงไหว้ครูช่าง  พร้อมเจิมหนังสือและเครื่องมือช่าง  
         ทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราได้จัดพิธีไหว้ครู ขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มีนักเรียน  นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. แผนกช่างก่อสร้าง /ช่างไฟฟ้ากำลัง /ช่างอิเล็กทรอนิกส์ /ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม  , ช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงและเทคนิคอุตสาหกรรม , ช่างเทคนิคการผลิต และช่างยนต์  รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,670 คน เข้าร่วมพิธี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ ครู ผู้มีพระคุณ ซึ่งได้ประสิทธิประสาทวิชาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เป็นการสืบต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ให้มีการปฏิบัติที่ดีงามสืบต่อไป และเพื่อแสดงความสามัคคี ความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อีกทั้งเพื่อไหว้ครูช่างบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมเทพแห่งช่าง และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และบำเพ็ญคนเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยด้วย. 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up