เปิดงานกิจกรรม Matching Innovation in Smart Industry

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่  14 มิถุนายน 2562  นายวรพจน์ แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานเปิดการจัดงานเจรจาจับคู่งานวิจัย หรือ โครงงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันการศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรม  ภายใต้โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่และสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรม Matching Innovation in Smart Industry  ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์  จันทร์ชุม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์  นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
           ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากภาคการศึกษาให้สามารถใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม และเป็นการกระตุ้นให้เกิดชิ้นงานและงานวิจัยใหม่ๆ จากภาคการศึกษาในพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยและโครงงานด้านนวัตกรรมของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 นำมาจัดแสดงจำนวนกว่า 30 ชิ้นงาน และเชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ SMEs เข้าชมงาน โดยจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่งานวิจัยหรือโครงงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมที่สนใจชิ้นงาน มีการจัดงานขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ครั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันนี้  ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี วันที่ 21  มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และ ครั้งที่ 3 จังหวัดระยอง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น โอเทล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง         
           นายวรพจน์   แววสิงห์งาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบรับนโยบายของรัฐบาล ในการเพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศ และการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง นำไปสู่การต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมของสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ให้ถูกนำไปพัฒนาสามารถใช้ได้จริง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบโจทย์เชื่อมโยงกันระหว่างผู้คิดค้นกับภาคธุรกิจเอกชนที่มีความต้องการด้านนวัตกรรมในพื้นที่ EEC และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการที่มีความต้องการด้านเทคโนโลยี ได้ทำการสำรวจและศึกษานวัตกรรมจากภาคการศึกษาในพื้นที่   ขณะเดียวกันภาคการศึกษาในฐานะผู้คิดค้นนวัตกรรมก็จะได้สำรวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันต่อไป

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up