ว.เทคนิคฉะเชิงเทราประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและสถานศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และวางแผนร่วมกับทางวิทยาลัยฯ

        เวลา 08.45น. วันที่ 16 มิ.ย. 2562  ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา   ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม  ร่วมด้วย ว่าที่พันตรีวัชรพล  ลักษณลม้าย   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและสถานศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางวิทยาลัยฯ เพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาและการอบรมดูแลช่วยเหลือบุตรหลานของตนเอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและความก้าวหน้าในด้านต่างๆของวิทยาลัย รวมถึงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคปัจจุบัน รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่าผู้บริหารและคณะครูทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวปรัชญาที่ว่า "ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชาการ" ที่มุ่งพัฒนาบุตรหลานของท่านให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาชีพ มีทักษะชีวิตทุกด้าน มีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติดีเรียบร้อยและสามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข  

         ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ยังได้มอบเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และยังได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อวิทยาลัยอีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up