มรภ.ราชนครินทร์จัดสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ” สร้างความคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17  มิถุนายน 2562   ที่ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  นายกิตติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐตามโครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมสัมมนา 

             อาจารย์ธรรมรัตน์  สิมะโรจนา  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดเผยว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคา 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบกับสำนักงาน ปปช.ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับในผลของการกระทำความผิด และปราศจากการทุจริต ส่งเสริมพฤติกรรมสุจริตในการทำงาน 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up