ศูนย์ศิลปะฯ มรภ.ราชนครินทร์จัดอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม ปี62

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่จุคุณธรรม ประจำปี 2562 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมไทย 

           เวลา 09.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. 2562  ที่หอประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่จุคุณธรรม ประจำปี 2562  กิจกรรมการเสวนา เรื่อง ศิลปะวัฒนธรรไทยกับเยาวชนรุ่นใหม่ โดยมี พระครูสุตธรรมาภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  , นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลออ เพชรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย  เป็นวิทยากรเสวนา และอาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ เป็นผู้ดำเนินรายการ ให้ความรู้แก่ นักเรียน และครูโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 17 โรงเรียน จำนวนกว่า 300 คน

             ทั้งนี้ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีพันธกิจด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาและบริการการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การนำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 จึงได้โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่จุคุณธรรม ประจำปี 2562  ขึ้น โดยกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งที่ 3 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมไทย  และเพื่อให้เยาวชนมีแนวทางในการนำคุณธรรมจริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมไทย ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับตนเองและสังคม 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up