เวทีชุมชน STRONG : ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ 2

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าจัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG : ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ 2  ” ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่  18  มิ.ย. 2562  ที่ห้องประชุมชั้น4 สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG : ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ 2  โดยมีนายกิจติพงศ์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  โดยมี เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอบางประกง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 250 คน  คณะกรรมการและโค้ชชมรม STRONG – จิตพอพียงต้านทุจริตจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

            โครงการ STORNG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่สำนักงาน ปปช.กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต

        สำหรับการจัดกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG : ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ 2  ในครั้งนี้  เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ส่งเสริมให้บุคคล และชุมชนมีจิตพอเพียงด้านทุจริต ด้วยกรอบ STORNG โดยการพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดการตระหนักรู้และมีความละอาย ต่อการทุจริต รวมทั้งร่วมกันพัฒนาชุมชนจิตพอเพียง ต้านทุจริต และเป็นแกนนำสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up