จังหวัดฉะเชิงเทราเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่2

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 2 นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จำนวน 100 คน  เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม และร่วมเป็นเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

           เวลา 14.00 น. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 11 จ.ฉะเชิงเทรา  นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  รุ่นที่ 2  ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเปิดโครงการฯ                     

           โดยนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จำนวน 100 คน เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เพื่อฝึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 9วัน และ ฝึกทักษะอาชีพจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562 โดยเน้นการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

           นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินและกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา พร้อมทั้งมีกลไกลติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ให้แก่กันและกันรวมทั้งร่วมกันต่อต้านยาเสพติด แจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการและต้องไม่ปล่อยให้ลูกหลานติดยา ต้องพาไปบำบัดรักษา ต้องให้เวลาให้กำลังใจในการฟื้นฟูลูกหลานที่ติดยา เพื่อให้เขากลับมาเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม และเป็นกำลังของครอบครัวต่อไป ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ ถือเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัด ซึ่งการจัดทำโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพ รวมทั้งเพิ่มองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้กับบุคลากรด้านการบำบัดรักษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา และ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม และ ร่วมเป็นเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up