พานไหว้ครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันที่19 มิถุนายน 2562  ที่อาคารเทพคุณาธาร  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ได้ให้นักเรียนทุกระดับชั้นมาร่วมกันทำพานไหว้ครูเพื่อส่งประกวด   ประจำปี  2562    โดยในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่  หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำดุด่าของครูบาอาจารย์   ดอกเข็มสื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม   ดอกมะเขือ  สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง   ข้าวตอกเนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก  โดยทางโรงเรียนได้จัดเวลาให้นักเรียนทุกชั้นมาทำกิจกรรมทำพานไหว้ครูประกวด และจะเอาไว้สำหรับไหว้ครูในวันที่20มิ.ย. 2562  โดยปีนี้ได้แบ่งการประกวด ประเภทความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์  การจัดกิจกรรมนี้จะเริ่มจากเปิดเทอมใหญ่ในเดือนพฤษภาคม  หรือเดือนมิถุนายน  โดยจะจัดในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งของเดือนมิถุนายน จึงถือว่าเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยพานที่ประดิษฐ์ขึ้นส่วนใหญ่จะเน้นความสวยงาม แต่บางห้องก็จัดพานเป็นอาหาร  ขนม และระดับมัธยมมีการจัดพานไม้ขีดไฟเพื่อให้คู่กับพานธูปเทียน ส่วนที่เด่นที่สุดก็เป็นพานไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 ซึ่งเป็นห้องสายวิทย์-คณิต  ได้นำอุปกรณ์การเรียนมาจัดอยู่ในพานไหว้ครู  โดย น.ส หนึ่งฤทัย ศรีราชัย  อธิบายเกี่ยวกับพานฝ่ายชายซึ่งเป็นพานเครื่องมือวิทย์  ซึ่งจะมีเครื่องตวง  เครื่องวัด  เครื่องทำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  มิเตอร์  แว่นขยาย  รถเข็นสำหรับการทดลอง  โดยนำเครื่องมีที่ต้องใช้เวลาทดลองมาใส่พาน  โดยยังจัดพานให้คงความสวยวามไว้ ส่วนน.ส สุชาดา ศิริเวศ    อธิบายพานฝ่ายหญิงซึ่งเป็นพานคณิต  โดยภายในพานจะมีเครื่องคิดเลข  ไม้บรรทัด  ปากกาเคมี วงเวียน  รูบิค  ซึ่งเครื่องมือต่างๆล้วนจะต้องพกติดตัวตลอดเวลาในการเรียนวิชาคณิต  โดยทุกคนในห้องต่างช่วยกันออกแบบความคิดสร้างสรรค์แต่ยังอยู่ในกรอบของพานไหว้ครู
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up