เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มิ.ย. 2562  ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด และการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมด้วย นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ รวม 300 คน ณ ห้องประชุมบางแก้ว อบจ.ฉะเชิงเทรา 
            สำหรับโครงการดังกล่าวจัดโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดปี 2562 และการให้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป
          ด้าน ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา  กล่าวว่า  สำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ คือ สำนักงาน ป.ป.ส. กับสภาเกษตรกร เป้าหมายโครงการนี้ต้องการให้ผู้แทนเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบลทั่วประเทศ มีความเข้าใจสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไม่กระทบกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร เมื่อเข้าใจแล้วทุกท่านต้องมาช่วยกันคิดต่อว่าจะมีแนวทางใดในการขยายเครือข่ายการรับรู้เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารถึงเกษตรกรด้วยกัน การช่วยกันคิดช่วยกันแสดงความเห็นของทุกคนจะถูกประมวลนำเสนอต่อสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อ อีกทั้งในวันนี้สภาเกษตรกรยังได้นำความรู้ในเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์มาให้เกษตรกรและประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วย.  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up