พิธีไหว้ครู ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ที่โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีนายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครู ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนระดับชั้นปฐมวัย  เข้าร่วมในพิธี โดยในพิธีตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้อง ได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนมอบให้คณะครู ซึ่งก็สร้างความซาบซึ้งให้กับครูทุกท่านเป็นอย่างมาก สำหรับกิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญู และระลึกถึงพระคุณของครูที่เป็นผู้อบรมสั่งสอน ซึ่งคนไทยยึดถือครูเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีไทย โดยเน้นความเป็นไทยในการฝากตัวเป็นศิษย์ให้เด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนในการเป็นผู้รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีระเบียบวินัยที่ดี   นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูแด่ครูบาอาจารย์   ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้   โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาครูได้ทุ่มเททั้งกายและใจอบรมสั่งสอนลูกศิษย์  ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในด้านต่างๆ  ด้วยความหวังว่านักเรียนจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคม โดยมิได้หวังผลตอบแทนแต่ประการใด  
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up