กฟภ.ฉะเชิงเทราเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้าจัดโครงการ"ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2562 ให้ความรู้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)  สาขาช่างไฟฟ้า เพื่อลงพื้นที่ออกตรวจสอบอุปกรณ์ให้แก่ชาวชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปี

             ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 มิถุนายน  2562  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ"ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2562  โดยมี นายพีระพล บูรณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย นายทศพร  ธนะโสภณ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพงศธร เผ่าบรรจง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพราช  ผู้นำชุมชน  ประชาชน คณะครู – อาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)  เข้าร่วมงาน  พร้อมจัดให้มีการเสวนาระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , เทศบาลตำบลเทพราช และประธานชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปี 

           นายพีระพล บูรณะโชติ  เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการด้านพลังงานไฟฟ้ามากว่า 59ปี นอกจากมีหน้าที่ในการจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้พลังงานไฟฟ้า จึงได้จัดโครงการ"ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ขึ้น โดยคัดเลือกชุมชนที่เก่าแก่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากการใช้ไฟฟ้า คือ ชุมชนตลาดคลองสวน 100ปี มาดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา เจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย ,ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องตัดไฟรั่ว RCD   และส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด เป็นการลดอุบัติเหตุจาการใช้ไฟฟ้า  รวมทั้งเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัย  ตลอดจนเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน  โดยในวันนี้ภายหลังการจัดอบรมฯพนักงานช่าง PEA จะนำนักศึกษาออกตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน พร้อมให้คำแนะนำประชาชน เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ประหยัดและปลอดภัย ให้กับชุมชนตลาดคลองสวน 100 ปี ด้วย 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up