เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ร.ร.วัดสัมปทวน

นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ โรงเรียนวัดวัดสัมปทวน ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา 

        เวลา 10.30 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2562   ที่โรงเรียนวัดวัดสัมปทวน ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา  ดร.กิตติ   เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นางยุพา  พุกสวัสดิ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  นายภูไท เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายก อบต.บางแก้ว  ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมปทวน  คณะครู นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราให้การต้อนรับ พร้อมด้วยประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่ตำบลบางแก้ว และใกล้เคียงร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  

            นางยุพา  พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน่วยงานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา มอบให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินโครงการบริการประชาชน ในรูปแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  โดยมีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม   ทั้งนี้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ในครั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่าง ฉะเชิงเทรา จัดให้มีการอบรมและต่อยอดและสร้างอาชีพใหม่ บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมมุ้งลวดบริการสอนตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์  บริการซ่อมเสื้อผ้า บริการตัดผมชาย เสริมสวยหญิง  และออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส

          ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราในครั้งนี้ ถือเป็นโครงการที่ดีสำหรับประชาชนได้อย่างดียิ่ง เพื่อดูแลและซ่อเครืองมือ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช่ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนและนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน พร้อมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน ผู้รับบริการให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น   


folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up